A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/chemical/public_html/biocide_vew/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 672

Chemicals Database

Emërtimi: Difenacoum

Sinonime: Difenacoum (BSI, ISO), Diphenacoum

Identiteti Kimik: Formula strukturore: C31H24O3 Masa molare: 444.52 g/mol Formula molekulare: Identiteti Kimik (IUPAC): 2-hydroxy- 3-[3-(4- phenylphenyl)- 1-tetralinyl]-4-chromenone OSE: 3-[3-(1,1’-biphenyl)-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl]-4-hidroxy-2H-1-benzopyran-2-one. Emri CAS: 3-[3-(1,1’-biphenyl)-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl]-4-hidroxy-2H-1-benzopyran-2-one. Numri CIPAC: 514

CAS: Numri i rregjistrimit CAS: 56073-07-5 Numri EC: 259-978-4 Kodi kimik EPA: 119901 PubChem: 41735 KEGG: C16807

Klasifikimi: Klasifikimi kimik: Klasa e Hidroksi-4-kumarinës, Antikoagulant. Rodenticid i gjeneratës së dytë të antikoagulantëve. Klasifikimi sipas rregullores numër 1272/2008 të Komisionit Europian [EU-GHS/CLP]. Toksiciteti akut: Kategoria 2; H300: Vdekjeprurës nëse gëlltitet. Toksiciteti specifik mbi organet shenjë–ekspozimi i përsëritur, i shumëfishtë: Kategoria 1; H372: Shkakton dëme në organe nëpërmjet espozimit të zgjatur dhe të përsëritur. Toksiciteti akut ujor: Kategoria 1; H400: Shumë toksik për jetën ujore. Toksiciteti kronik ujor: Kategoria 1; H410: Shumë toksik për jetën ujore duke shkaktuar efekte të dëmshme afatgjata.

Masat parambrojtëse: P264: Lani duart me ujë e sapun pas përdorimit. P273: Shmangni derdhjet në mjedis. P301 + P310: Nëse gëlltitet; Menjëherë thërrisni dhe kërkoni ndihmë mjekësore. P314: Kërkoni përkujdesje dhe këshilla mjekësore nëse nuk ndiheni mirë. P501: Nxirrni nga përdorimi produktin dhe kontenierët e tij në landfill ose vende të autorizuara. Frazat S (Safety – Të Sigurisë): S36/37: Vish veshje të përshtatshme mbrojtëse dhe doreza. S45: Në rast aksidentesh ose nëse nuk ndihesh mirë, kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore (trego etiketën, ambalazhin ose MSDS përkatëse). S60: Ky material dhe kontenieri i tij duhet të nxirren jashtë përdorimit si mbetje të rrezikshme. S61: Shmangni lëshimin dhe derdhjet në mjedis. Referohuni udhëzimeve në materialin për të dhënave të sigrisë së përdormit (MSDS). Për të shmangur rrezikun e njeriut dhe mjedisit duhet të zbatohen me përpikmëri dhe bindje udhëzimet për përdormin. Mbajeni larg fëmijëve dhe vendeve të arritshme nga ta. Mbajeni larg ushqimeve dhe ushqimeve të kafshëve. Mbajeni larg agjentëve dhe produkteve oksiduese. Ruajeni duke patur parasysh udhëzimet shëndetësore dhe të sigurisë. Përdorimi: Shmangni kontaktin me lëkurën dhe sytë. Mbajeni larg nga burimet e zjarrit ose që marrin flakë lehtë. Ndalohet pirja e duhanit. Mos hani, mos pini ujë dhe mos pini duhan gjatë përdorimit të këtij rodenticidi. Gjithmonë përdorni procedurën personale higjiene kur transportoni dhe përdori kimikate. Lani duart dhe fytyrën para se të hani, të pini ujë ose kur do të pini duhan.

Ndihma e parë Kontakti me lëkurën: Irritues për lëkurën, hiqni rrobat e kontaminuara me të gjatë përdorimit dhe menjëherë lani lëkurën që është në kontakt me substancën me ujë të rrjedhshëm dhe sapun. Nëse irritimi

Masat kundër zjarrit Mjete të përshtatshme për shuajtjen: Mbani kontenierët të ftohtë duke i lagur me ujë, nëse janë të ekspozuar në zjarr. Përdoren për shuarjen e zjarreve dioksidi i karboni të presuar në mbajtës, shkuma rezistentë ndaj alkoolit, pluhura të thatë, mjegulla uji spërkatëse dhe shkuma të tjera. Mjete për shuajtjen që nuk duhet të përdoren për arsye sigurie: Mos përdor rryma uji. Rreziqe nga produktet e djegies: Monokdisi dhe dioksidi i karbonit dhe gaze të tjerë potencialisht toksike çlirohen gjatë d

Masat kundër derdhjes aksidentale Përkujdesje personale: Vishni rroba të përshtatshme mbrojtëse gjatë përdorimit dhe aplikimit, si doreza, mbrojtës sysh dhe fytyre etj si tek seksioni 8. Përkujdesje ndaj mjedisit: Merrni ose thithni dhe absorboni sasinë e rodenticidit të derdhur në tokë dhe rënë. Parandaloni derdhjet e rodenticidit të lëngshëm në kanale ujërash, bazamente dhe sistemin e ujërave të zeza. Nëse substanca ka hyrë në rrjedhëm e ujit, në sistemin e kanalizimeve dhe të ujërave të zeza, në tokë dhe rërë, në bimësi, duh

Përdorimi dhe Ruajtja Përdorimi: Kufizime të rekomandueshme: Koncentrat për të prodhuar rodenticide antikoagulantë të gatshëm për përdorim (kur është i lëngshëm). Nëse është i lëngshëm, të përdoret vetëm nga përdoruesit profesional. Nëse është i ngurtë dhe i gatshëm të përdoret edhe nga personel i paspecializuar. Ruajtja: Mbajeni dhe ruajeni në vende të ajrosura mirë dhe vende të ftohta. Mbajeni larg fëmijëve dhe vendeve të arritshme nga ta. Mbajeni larg ushqimeve dhe të ushqimeve të kafshëve. Mbajeni larg agjentëve

Kontrolli Ekspozimit dhe Mbrojtja personale Kufiri i ekspozimit: Difenacoum 0.002mg/m3 (kufiri afatgjatë ndaj ekspozimit). Masa teknike për të reduktuar ekspozimin: Siguroni një ventilim të mirë, veçanërsiht në zonat e mbyllura dhe të izoluara. Kontrolli profesional ndaj ekspozimit: Mbajeni larg ushqimit, ujit, pijeve dhe ushqimit të kafshëve. Gjithmonë përdorni procedurat e higjienës për mbrojtjen personale gjatë përdorimit të këtyre kimikateve. Lani duart dhe lëkurën e ekspozuar para ngrënies dhe pas përdorimit. Mbrojtja për frymëma

Vetitë Fizike dhe kimike Pika e shkrirjes (në gjendje të pastër): 211-215ºC (98.7%); 216.3-226.3ºC (99.7%) Pika e vlimit: Nuk ka pikë vlimi para fillimit të dekompozimit Temperatura e dekompozimit (në gjendje të pastër): ?300ºC (96.5%); ?250ºC (99.7%) Pamja dhe ngjyra (gjendje e pastër): Pluhur i bardhë në 20ºC dhe pastërti 98.7%. Pluhur i bardhë i ngurtë (99.7%). Dendësia relative: 1.27 në 20.5ºC dhe pastërti 98.7%; 1.1363 në 20ºC dhe pastërti ?99%. Presioni i avullit në paskal: 1.9x10-11 Pa në 25ºC dhe pastërti 98.7%;

Qëndrueshmeria dhe Reagueshmëria

Informacion toksikologjik: Rruga e ekspozimit: Gëlltitja Mënyra e veprimit: Përçan aftësinë koaguluese të gjakut. Rreziqe kryesore: Toksik nëse gëlltitet. Irritues për sytë dhe lëkurën. I Dëmshëm: i rrezikshëm dhe i dëmshëm për shëndetit në ekspozime të zgjatura nëse gëlltitet. Toksik për organizmat ujorë, mund të shkaktojnë efekte të dëmshme afatgjata në mjediset ujore. Piktogramat: Frazat e rrezikut: R26/27/28: Shumë toksik nëpërmjet frymëmarrjes, në rast kontakti me lëkurën dhe nëse gëlltitet. R48/23/24/25: Toksik: i rrezikshëm duke shkaktuar dëme serioze në shëndet nëpërmjet ekspozimit të zgjatur me frymëmarrje, në rast kontakti me lëkurën dhe nëse gëlltitet. R50/53: Shumë toksik për organizmat ujor, mund të shkaktoj efekte të dëmshme afatgjata në mjedisin ujor. Toksiciteti akut: Toksik nëse gëlltitet. LD50 orale: 1.8mg/kg peshë trupore për difenakumin teknik për meshkujt minjve të mëdhenj të kanaleve, ndërsa për femrat e këtij lloji LD50: 2.6 mg/kg p.t.; LD50 dermale (nga lëkura): 63mg/kg p.t. për difenakumin teknik për meshkujt e minjve të mëdhenj të kanaleve, ndërsa për femrat e këtij lloji LD50: 51.54 mg/kg p.t. Për inhalimin e minjve të mëdhenj të kanaleve LC50: 3.646-5.848?g/l për 4 orë për pjesën e kokës, ndërsa po për të njëjtin lloj por për pjesën e hundës vetëm LC50: 16.27-20.74 ?g/l për 4 orë. Irritueshmëria e lëkurës: Irritues për lëkurën Irritueshmëria e syve: Irritues për sytë. Ndjeshmëria e lëkurës: Nuk ka efekte që të rris ndjeshmërinë e lëkurës Ekspozimi i zgjatur ose i përsëritur: I dëmshëm: i rrezikshëm që shkakton dëmtime serioze në shëndet nëse gëlltitet dhe ndaj ekspozimit të zgjatur. Efekte mutagjenike/gjenotoksike: Nuk ka të dhëna që tregojnë se ky rodenticid antikoagulues është mutagjenik, por në testet in vitro tek gjitarët ka patur mutacione në gjenet dhe testet e kromozomeve të gjitarëve. Në testet in vivo mutagjeniciteti ka rezultuar negativ. Efektet kancerogjenike: Nuk ka të dhëna që tregojnë se ky rodenticid antikoagulues është kancerogjen. Terratogjeniciteti (toksiciteti riprodhues): Efekte negative tek ovaret (treguar nga teste laboratorike).

Informacioni Ekologjik Ekotoksiciteti: Toksik për organizmat ujorë mund të shkaktoj efekte të padëshiruara afatgjata në mjediset ujore. Qëndrueshmëria në mjedis dhe degradueshmëria: Nga eksperimente të kryera në laborator është 25% i degradueshëm për një periudhë 4 javore në temperaturën 27ºC.

Nxjerrja dhe Përdorimi Informacion i përgjithshëm: Klasifikohet si mbetje e rrezikshme mbi nxjerrjen nga përdorimi dhe mbi mbejtjet e rrezikshme në lidhje me Direktivën 91/689 të Komisionit Europian. Paketimi i kontaminuar: Trajtojeni si produkt të rrezikshëm. Nxjerrja nga përdorimi i produktit: Mënyra më e mirë për nxjerrjen nga përdorimi është duke zbatuar të dhënat në etiketë dhe legjislacionin në fuqi. Nxjerrja nga përdorimi i kontenierëve: Kontenierat që kanë mbajtur substancë dhe janë përdorur duhet të nxirre

Informacioni për transportin ADR/RID Numri në Komunitetin Europian (UN-No): 3026 • Grupi i ambalazhimit: III • Klasa: 6.1 • Numri/Kodi i Identifikimit të rrezikut: 60 • Emri tipik për transportin e mallrave: Pesticid i derivatëve/rrjedhësve të kumarinës, i lëngshëm ose i ngurtë, toksik (përmban Difenakum). IMO • Numri në Komunitetin Europian (UN-No): 3026 • Grupi i ambalazhimit: III • Klasa: 6.1 • EmS: F-A S-A IATA-DGR • Numri në Komunitetin Europian (UN-No): 3026 • Grupi i ambalazhimit: III • Klasa: 6.1 • Ambalaz

Informacione rregullator

Informacione të tjera

Këshilla në rast helmimi

Status

Foto