A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/chemical/public_html/biocide_vew/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 672

Chemicals Database

Emërtimi: Kumatetralil

Sinonime:

Identiteti Kimik: Emra tregtarë: Racunin Paste Formula molekulare: C19H16O3 Formula strukturore: Masa molare: 292.33 g/mol?1 Identiteti Kimik (IUPAC): 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphtyl) coumarin Identiteti Kimik (CA): 2H-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)

CAS: Numri i rregjistrimit CAS: 5836-29-3. Numri EC: 227-424-0. Numri CIPAC: 189 PubChem: 22095 ChemSpider: 10468736. KEGG: C16806

Klasifikimi: Klasifikimi: Rodenticid i gjeneratës së parë të antikoagulantëve. Rrjedhës i Kumarinës / Hidroksi-4-kumarinës. Klasifikimi sipas rregullores numër 1272/2008 të Komisionit Europian [EU-GHS/CLP]: Toksiciteti akut (dermal): Kategoria 1; H310: Fatal në kontakt me lëkurën. Toksiciteti akut (oral): Kategoria 2; H300: Toksik nëse gëlltitet. Toksiciteti specifik – ekspozim i përsëritur, i shumëfishtë: Kategoria 1 (rrezik shumë i lartë); H372: Shkakton dëme në organe nëpërmjet ekspozimit të zgjatur dhe të përsëritur. Toksiciteti kronik në mjedisin ujor: Kategoria 3; H412: I dëmshëm për jetën ujore duke shkaktuar efekte afatgjata.

Masat parambrojtëse: Frazat e sigurisë: S53: Shmangni ekspozimin, kërkoni udhëzime të veçanta para përdorimit. S45: Në rast incidentesh ose nëse nuk ndiheni mirë kërkoni ndihmë mjekësore (tregoni etiketës, ambalazhin ose MSDS). S61: Shmangni derdhje dhe shpërndarjen në mjedis. Referohuni udhëzimeve të veçanta në MSDS përkatëse. Përdorimi: Masa higjienike: Shmangni kontaktin me sytë, lëkurën dhe veshjet. Mbani veshjet e punës veç veshjeve të tjera dhe lajini veç tyre. Lani duart mirë para pushimeve të shkurtra ndërmjet punës dhe pas përfundimi të punës. Hiqni rrobat e ndotura dhe lajini para se t’i ripërdorni. Veshjet dhe paisjet që nuk mund të pastrohen, nuk duhet të përdoren, duhet të shkatërrohen dhe të nxirren jashtë përdorimit.

Ndihma e parë Nëse ndodh helmim, menjëherë kontaktoni doktorin ose qëndrën shëndetësore dhe ndiqni këshillat mjekësore. Tregoni tabelën me të dhënat e sigurisë (MSDS) tek mjeku. Në rast thithje nga hunda: Lëvizni

Masat kundër zjarrit Mjete të përshtatshme për shuarjen: Spërkatje me ujë. Dioksid karboni. Shkuma. Rërë. Shkuma rezistente ndaj alkoolit. Produkte të rrezikshmë nga djegia: Akumulimi i pluhurave dhe tymrave të imët mund të krijojë rrezikun e shpërthimit të pluhurave në prani të ajrit. Kur ndodhin zjarre mund të çlirohet dioksid karboni dhe monoksid karboni. Masa paraprake për zjarrfikësit: Vishni aparat për frymëmarrjen dhe veshje të përshtatshme. Evakuoni zonën nga personat e panevojshëm. Kontrollini zjarrin nga n

Masat kundër derdhjes aksidentale Masa paraprake personale: Në zonën e aplikimit të materialit duhet të ketë një dush për larje të sigurt si edhe paisje për larjen e syve. Përdorni pajisjet për mbrojtjen personale. Shmangni kontaktet me materialin e derdhur ose me sipërfaqet e kontaminuara. Mbani njerëzit larg zonës së derdhjeve ose të ndotur dhe në drejtim të kundërt me erën. Mos thithni pluhur nga hunda. Mënyra për pastrimin: Rrethoni zonën për të parandaluar largimin dhe shpërndarjen e materialit të derdhur. Mblidhni dhe tra

Përdorimi dhe Ruajtja Përdorimi: Përdoret për kontrollin e minjve të kanaleve në kanalizime dhe në shtëpi banimi dhe për kontrollin e minjve të tjerë. Përdoret edhe në mjediset e brendshme edhe në mjediset e jashtme. Ruajtja: Mbajeni larg fëmijëve dhe kafshëve shtëpiake. Mbani kontenierët të mbyllur mirë dhe në zonë të izoluar, të thatë, pa lagështirë, të ftohtë dhe të ajrosus mirë. Ruajeni nga rrezet e diellit. Ruajeni në kontenierë origjinalë. Ruajeni në vende që janë të arritshme vetëm nga personeli i autorizuar.

Kontrolli Ekspozimit dhe Mbrojtja personale Paisje për mbrojtjen personale: Ruajtja e duarve: Përdorni doreza gome prej nitrili, poliklorurvinili dhe të gjata deri tek brryli. Lani dorezat kur ndoten. Dorezat nxirrini jashtë përdorimit kur materiali ka hyrë në pjesën e brendshme të tyre, kur janë të shpuara, të çara ose kur pjesa e ndotur nga ana e jashtme nuk mund të hiqet. Këshilla për përdorimin e sigurt: Kur përdorni materialin, përdorni lopata dhe garuzhde ose mjete të tjera për të bërë aplikimin sa më të sigurt. Vishni doreza gome t

Vetitë Fizike dhe kimike Pika e shkrirjes (në gejndje të pastër): 168.8ºC (me pastërti 98.8%) Pika e vlimit (në gjendje të pastër): Nuk ka pike vlimi Temperatura e dekompozimit: 195ºC Pamja/Forma: Pluhur i verdhë në gri kristaline (në pastërti 99.96%) Dendësia relative: 1.328 në 20ºC (në pastërti 98.8%) Tensioni sipërfaqësor: 73.08 mN/m në 20ºC dhe 4.383 mg/l (në ngopje 90%) Presioni i avullit: ?1.0E-3 Pa në 20ºC Konstantja e ligjit të Henrit: K?6.64 x 10-2 Pam3/mol Tretshmëria në ujë: në pH 5: 4.78E-03 g/l në 20ºC; në

Qëndrueshmeria dhe Reagueshmëria

Informacion toksikologjik: Frazat e rrezikut: R26/28: Shumë toksik nëpërmjet frymëmarrjes dhe nëse gëlltitet. R48/23/24/25: Toksik: i rrezikshëm duke shkaktuar dëme serioze në shëndet nëpërmjet ekspozimit të zgjatur me frymëmarrje, në rast kontakti me lëkurën dhe nëse gëlltitet. S61: Mund të shkaktoj dëme tek fëmijët e palindur. S52/53: Shumë toksik për gjallesat ujore, mund të shkaktoj efekte të padëshiruara nëpërmejt ekspozimti të zgjatur në mjedis. Efekte të mundshme mbi shëndetin: Frymëmarrja: Toksik nëse thithen nga hundët. Lëkura: Mund të shkaktoj irritim të lëkurës. I dëmshëm nëse absorbohet nga lëkura. Sytë: Mund të shkaktoj irritim të syve. Gëlltitja: I dëmshëm nëse gëlltitet. Toksiciteti oral akut: LD50 (për minjtë e mëdhenj, meshkujt) 30 mg/kg p.t. dhe për femrat 15 mg/kg. Toksiciteti akut nga lëkura: 100? LD50?500 mg/kg p.t.; për femrat 258 mg/kg p.t. Toksiciteti akut nëpërmjet frymëmarrjes: LC50 (për minjtë e mëdhenj, meshkujt) 0.063 mg/l për, koha e ekspozimit: 4 orë; dhe për femrat 0.029 mg/l, koha e ekspozimit: 4 orë. Ndjeshmëria: Nuk është material sensitizues. Toksiciteti kronik: Për shkak të vetive kundër vitaminës K1 të substancës aktive, absorbimi mund të bllokojë koagulimin e gjakut dhe mund të shkaktoj sindroma të hemorragjisë. Vlerësime mbi mutagjenicitetin: Kumatetralili nuk ka treguar efekte mutagjenike. Vlerësime mbi karcinogjenicitetin: Nuk konsiderohet kancerogjen. Vlerësime mbi toksicitetin riprodhues: Nuk konsiderohet toksik mbi riprodhimin në vlera toksike gjatë shtatzënisë. Vlerësime mbi zhvillimin e toksicitetit: Nuk është produkt që zhvillon toksicitetin tek lepujt dhe minjtë e mëdhenj. Irritueshmëria: Irritues për sytë dhe lëkurën.

Informacioni Ekologjik Efekte ekotoksike: Toksik për peshqit: LC50 = 5 mg/l Trofta ylber (Oncorhynchus mykiss), Koha e ekspozimit: e zgjatur; për Salmo gairdneri: 53 mg/l, Koha e ekspozimit: 96 orë. Toksiciteti për invertebrorët ujorë: EC50 akute >14 mg/l Dafnia-pleshti i ujit (Daphnia magna), Koha e ekspozimit: 48 orë EC50 kronike = 0.1-0.32 mg/l Toksik për bimët ujore (Algat): ErC50> 18 mg/l për algën Scenedesmus subpicatus. IC50 >18 mg/l për Desmodesmus subspicatus (IC- Përqëndrimi inhibues). Toksiciteti për gjitar

Nxjerrja dhe Përdorimi Tundni dhe derdhni kontenierët bosh në vendin e përgatitjes së karremeve. Mos shpëlani kontenierët. Ambalazhet boshe nxirren jashtë përdorimit sipas legjislacionit në fuqi.

Informacioni për transportin Në bazë të rregullave të transportit kombëtar dhe ndërkombëtar, nuk klasifikohet si “Substancë e Rrezikshme” për transportin. Klasifikimi ADG: Nuk klasifikohet si “Substancë e Rrezikshme” për transportin rrugor dhe hekurudhor.

Informacione rregullator Gjendja e Rregjistrimit: I përfshirë në listën e Lëndëve DDD tek Rodenticidët (Dezinsektantë, Deratizantë dhe Dezinfektantë), Lista e azhornuar sipas rekomandimeve të OBSH-së dhe Direktivës së BE-së për vitin 2012-2013 të Ministrisë së shëndetësisë, dt. 03 Gusht Korrik, 2012. Është i rregjistruar edhe si kimikat për bujqësinë dhe veterinarinë. Bënë pjesë në Aneksin I në bazë të direktivës 98/8 të Komisionit Europian.

Informacione të tjera Gjendja e Rregjistrimit: I përfshirë në listën e Lëndëve DDD tek Rodenticidët (Dezinsektantë, Deratizantë dhe Dezinfektantë), Lista e azhornuar sipas rekomandimeve të OBSH-së dhe Direktivës së BE-së për vitin 2012-2013 të Ministrisë së shëndetësisë, dt. 03 Gusht Korrik, 2012. Është i rregjistruar edhe si kimikat për bujqësinë dhe veterinarinë. Bënë pjesë në Aneksin I në bazë të direktivës 98/8 të Komisionit Europian.

Këshilla në rast helmimi

Status

Foto