Marreveshje nderkombetare


KONVENTA PËR TË DREJTËN E PUBLIKUT PËR INFORMACION, PJESËMARRJE NË VENDIM MARRJE DHE TË DREJTËN PËR T’IU DREJTUAR GJYKATËS, PËR ÇËSHTJE QË LIDHEN ME MJEDISIN Århus, Danimarkë
25 qershor 1998

shkarko koventën


KONVENTE E BAZELIT MBI KONTROLLIN E LEVIZJEVE NDËRKUFITARE TË MBETJEVE TË RREZIKSHME DHE ASGJESIMIN E TYRE PËRSHTATUR NGA KONFERENCA E PLENIPOTENIARES NE 22 MARS 1989

shkarko koventën