LIGJET

Ligji Nr.8308, datë 18.3.1998
PËR TRANSPORTET RRUGORE

Ligji Nr.9092, datë 3.7.2003
PËR ZBATIMIN E "KONVENTËS PËR NDALIMIN E ZHVILLIMIT, TË PRODHIMIT, MAGAZINIMIT DHE PËRDORIMIT TË ARMËVE KIMIKE DHE PËR SHKATËRRIMIN E TYRE"

Ligji 8897 dt.16.05.2002
Per mbrojtjen e ajrit nga ndotja

Ligji Nr.9108, date 17.7.2003
PER SUBSTANCAT DHE PREPARATET KIMIKE

Ligji Nr. 8934, date 5.9.2002
PER MBROJTJEN E MJEDISIT , amenduar më 2008

LIGJ Nr. 8990, date 23.1.2003
PER VLERESIMIN E NDIKIMIT NE MJEDIS

Ligji Nr. 9548, datë 1.6.2006
PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË PROTOKOLLIN PËR REGJISTRAT E SHKARKIMIT DHE TË TRANSFERIMIT TË NDOTËSVE

Ligji Nr. 9537, datë 18.5.2006
PËR ADMINISTRIMIN E MBETJEVE TË RREZIKSHME

Ligji Nr. 9362, datë 24.3.2005
PËR SHËRBIMIN E MBROJTJES SË BIMËVE

Ligji nr.9010, datë 13.02.2003
“PER ADMINISTRIMIN MJEDISOR TE MBETJEVE TE NGURTA”

Ligji Nr. 8906, datë 6.6.2002
PËR ZONAT E MBROJTURA I azhurnuar me: Ligjin nr.9868, datë 04.02.2008
LIGJ Nr.9263, datë 29.7.2004
PËR RATIFIKIMIN E “KONVENTËS SË STOKHOLMIT “PËR NDOTËSIT ORGANIKË TË QËNDRUESHËM”


Ligji nr. 10277, datë 13.5.2010
“Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në konventën e Roterdamit “Mbi procedurën e njoftimit të pëlqimit paraprak
për disa kimikate dhe produkte të rrezikshme për mbrojtjen e bimëve në tregtinë ndërkombëtare”


Ligji nr.9299, datë 28.10.2004
“Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në vendimin III/1, amendament i Konventës së Bazelit “Për lëvizjen ndërkufitare të mbetjeve të rrezikshme dhe asgjësimin e tyre”


Ligji nr.9425, datë 06.10.2005
"Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën e vitit 1979 "Për ndotjen ndërkufitare të ajrit në distancë të
madhe".(FL.77/2005)

Ligji Nr. 10 237, datë 18.2.2010
PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË

Ligji Nr. 10 431, datë 9.6.2011
PËR MBROJTJEN E MJEDISIT*

Ligji Nr.10 081, datë 23.2.2009
PËR LICENCAT, AUTORIZIMET DHE LEJET NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Ligji Nr.10 266, datë 15.4.2010
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.8897, DATË 16.5.2002 "PËR MBROJTJEN E AJRIT NGA NDOTJA"

Ligji Nr.9876, datë 14.2.2008
PËR PRODHIMIN, TRANSPORTIMIN DHE TREGTIMIN E BIOKARBURANTEVE DHE TË LËNDËVE TË TJERA DJEGËSE, TË RINOVUESHME, PËR TRANSPORT
Ligji Nr. 10 216, datë 21.1.2010

Ligji Nr. 9908, datë 24.4.2008
PER DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NE LIGJIN NR 9362, Dt. 24.03.2005 “PER SHERBIMIN E MBROJTJES SE BIMEVE”

LIGJ Nr.9890, datë 20.3.2008
PËR DISA SHTESA E NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8934, DATË 5.9.2002 “PËR MBROJTJEN E MJEDISIT”, TË NDRYSHUAR

LIGJ Nr 9208 dt 18.03.2004
PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE LIGJIN NR 8652 DT 31 07 2000 PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE

LIGJ Nr.10 463, date 22.9.2011
PER MENAXHIMIN E INTEGRUAR TE MBETJEVE

Ligji Nr. 10 440, datë 7.7. 2011
PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS?

Ligj nr.10 489 date 15.12.2011
"Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të  të produkteve joushqimore"

LIGJ Nr.10 480, datë 17.11.2011
PËR SIGURINË E PËRGJITHSHME TË PRODUKTEVE  JOUSHQIMORE

 

VENDIME

VENDIM Nr. 860, datë 20.12.2006
PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË VEPRIMIT PËR HEQJEN NGA PËRDORIMI DHE ELIMINIMIN E NDOTËSVE ORGANIKË, TË QËNDRUESHËM

VKM Nr. 435, datë 12.9.2002
PËR MIRATIMIN E NORMAVE TË SHKARKIMEVE NË AJËR

VKM Nr.824, datë 11.12.2003
PËR KLASIFIKIMIN, AMBALAZHIMIN, ETIKETIMIN DHE RUAJTJEN E SUBSTANCAVE DHE TË PREPARATEVE TË RREZIKSHME

VKM Nr. 853, 28.12.2005
PER MIRATIMIN E LISTES SE MBETJEVE TE RREZIKSHME, MBETJEVE DHE MBETURINAVE TE TJERA QE NDALOHEN TE IMPORTOHEN ME QELLIM RUAJTJE, DEPOZITIMI DHE ASGJESIMI

VKM Nr.772, datë 24.9.2010
PËR ZBATIMIN E RREGULLORES NDËRKOMBËTARE TË SHËNDETIT

VKM Nr. 1188,  date  20.8.2008
PER “MIRATIMIN E RREGULLAVE PER  IMPORTIMIN, TREGETIMIN, TRANSPORTIN, RUAJTJEN, PERDORIMIN DHE ASGJESIMIN E PRODUKTEVE PER MBROJTJEN E BIMEVE”


VKM Nr. 1555, date 12.11.2008
PER PERCAKTIMIN  E  RREGULLAVE  TE REGJISTRIMIT DHE KRITEREVE TE VLERESIMIT TE PRODUKTEVE PER MBROJTJEN E BIMEVE”.


VKM Nr. 100, 3.2.2008: 
Per percaktimin e substancave te rrezikshme

VKM Nr. 994, datë 02.07.2008
PËR TËRHEQJEN E MENDIMIT TE PUBLIKUT NË VENDIMMARRJE PËR MJEDISIN

VKM Nr. 396, datë 28.6.2007
PËR PËRCAKTIMIN E SËMUNDJEVE PROFESIONALE

VKM Nr. 207, datë 9.5.2002
PËR PËRCAKTIMIN E PUNËVE TË VËSHTIRA OSE TË RREZIKSHME

VKM Nr. 692, datë 13.12.2001
PËR MASAT E VEÇANTA TË SIGURIMIT DHE MBROJTJES SË SHËNDETIT NË PUNË

VKM Nr.742, datë 6.11.2003
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.692, DATË 13.12.2001 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MASAT E VEÇANTA TË SIGURIMIT DHE TË MBROJTJES SË SHËNDETIT NË PUNË"

VKM nr.798, datë 29.9.2010
Për miratimin e rregullores “Për administrimin e mbetjeve spitalore”

VKM  Nr.99 Dt.18.02.2005
Per miratimin e katalogut shqiptar te klasifikimit te mbetjeve

VKM Nr.147 Dt. 21.03.2007
Per cilesine e lendeve djegese benzine dhe diezel

VKM Nr.175 Dt. 19.01.2011
Per miratimin e strategjise dhe planit kombetar  te menaxhimit te mbetjeve

VKM Nr.388 Dt.31.05.2005
Per perberjen,funksionimin te drejtat dhe detyrat e komisionit shtetror te prodhimit organik

VKM Nr.447 Dt.19.09.1994
Per ndalimin e perdorimit te asbestit si material termoizolues ne te gjitha llojet e ndertimit

VKM Nr.52 Dt.29.01.2004
Per proceduren e dhenies se perdorimit civil te lendeve plasese

VKM Nr.538 Dt.26.05.2009
per licencat dhe lejet qe trajtohen nga ose nepermjet Qendres kombetare te licensimit(QKL) dhe disa rregullime te tjera nenligjore te perbashketa

VKM Nr.803  Dt.04.12.2003
Per miratimin e normave te cilesise se ajrit

VKM NR.825 DT. 13.10.2010
PER MIRATIMIN E LISTAVE TE MBETJEVE QE LEJOHEN TE IMPORTOHEN PER QELLIME PERDORIMI, RICIKLIMI DHE PERPUNIMI

VKM Nr. 669, datë 28.09.2011. 
PËR ETIKETIMIN DHE TË DHËNAT E PËRBËRSVE PËR DETERGJENTËT

VENDIM  Nr. 177, datë 6.3.2012
PËR AMBALAZHET DHE MBETJET E TYRE

Vendim i KM nr. 178, datë 6.3.2012,
PER INCINERIMIN E MBETJEVE

VKM Nr.1569, datë 19.11.2008
PËR MIRATIMI E LISTËS SË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË LISTËS SË MALLRAVE E
TEKNOLOGJIVE, ME PËRDORIM TË DYFISHTË, QË I NËNSHTROHEN KONTROLLIT
SHTETËROR TË IMPORT-EKSPORTEVE

VKM Nr.129, datë 18.3.1999
PËR PROCEDURAT DHE KUSHTET PËR DHËNIEN E LEJEVE E TË AUTORIZIMEVE PËR TREGTIMIN E NAFTËS, TË GAZIT E TË NËNPRODUKTEVE TË TYRE

 

UDHEZIME

UDHËZIM Nr. 15, datë 24.7.2007
PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E LËSHIMIT TË LICENCAVE, AUTORIZIMEVE DHE CERTIFIKATAVE PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË NË TRANSPORTIN RRUGOR

Udhezim Nr.6527 dt.24.12.2004
Mbi vlerat e lejueshme te elementeve ndotes te ajrit ne mjedis nga shkarkimet.

UDHEZIM I PERBASHKET (Nr 6, date 09.10.2007)
PER MBLEDHJEN DHE RUAJTJEN E TE DHENAVE PER CILESINE E BENZINES DHE TE DIEZELIT

URDHËR Nr. 5 Datë. 04.01.2011
“PËR LËSHIMIN E AUTORIZIMIT PËR IMPORTIMIN E LËNDËVE DEZINFEKTUESE, DERATIZUESE DHE DEZINSEKTUESE” (D.D.D)
http://www.moh.gov.al/faqet/shendetipublik/Urdhri%20per%20autorizim%20importi%20lendet%20DDD.pdf

Rregullore per Etiketimin, amballazhimin dhe kushtet e ruajtjes se lendeve DDD Nr.492 , Tirane 02.02.2010
http://www.moh.gov.al/faqet/shendetipublik/Rregullore%20e%20etiketimit%20lende%20DDD.PDF

 

DOKUMENTE STRATEGJIKE

Dokumenti i Politikave Strategjik për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë 2009 – 2013